AGV awtonom nawigasiýa

Awtopilot ulaglary bilen konteýnerdäki beýleki zatlaryň arasynda çaknyşyklardan gaça duruň.Haçan-da bir zat tapylsa, AGV awtomatiki usulda haýallaşar ýa-da durar.

KOREBIR MAGLUMATLAR

Howa köpürjik detektory

Howa köpürjik detektory 3,5 ~ 4,5 mm daşky diametrli transfuziýa turbasy, infuzion nasos önümlerinde köpürjigi kesgitlemek, awtomatiki infuziýa duýduryşlary we ş.m. üçin laýyk gelýär .. beýleki enjamlar we enjam turbalaryndaky köpürjiklere hakyky gözegçilik.

KOREBIR MAGLUMATLAR

Kanalyň suw derejesini açyň

Sensorlarymyz dürli açyk kanalda we suw howdanynda suw derejesini ölçemek üçin amatlydyr.Hakyky wagtda suw derejesiniň üýtgemegine gözegçilik ediň.

KOREBIR MAGLUMATLAR

Akylly galyndylaryň derejesi

DYP Akylly datçikler ultrases tolkunynyň üsti bilen galyndylary doldurmagyň derejesini ölçýärler.Sensorlarymyz dürli görnüşdäki we ululykdaky gaplarda we galyndylarda islendik galyndylara (garyşyk galyndylar, kagyz, plastmassa, aýna, geýim, elektronika, metal ...) gözegçilik edip biler.

KOREBIR MAGLUMATLAR

Ultrases ýangyç derejesi datçigi

Aragatnaşyk däl gural, Suwuklyk bilen göni aragatnaşyk ýok, pes şowsuzlyk.Awtomatiki temperaturanyň öwezini dolmak. Dizel ýük awtoulagy üçin ýönekeý gurnama ýokary takyklyk ultrases ýangyç derejesiniň datçigi, ulag tankynyň ýangyjyna gözegçilik

KOREBIR MAGLUMATLAR

LPG silindr

Invaziv däl ölçeg.Dürli polat we alýumin LPG gaz silindrleri we birleşdirilen gaz silindrleri üçin amatly.3 sekuntdan az wagtyň içinde suwuklygyň derejesini ýa-da galan sesini bilip bilersiňiz.

KOREBIR MAGLUMATLAR
 • Abouts

Biz hakda

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän Şençzhenen Dianyingpu Tehnologiýa Co. .DYP kompaniýasy ýylda millionlarça datçik hödürledi, Ajaýyp hilli önümler we gowy hyzmatlar müşderiler tarapyndan ýokary derejede tanalýar, datçiklerimiz dünýädäki 5000 taslama birleşdirildi.DYP kompaniýasy, Hytaý bazaryndaky ultrases ses datçigi bilen üpjün edijä öwrüldi.

Habarlar

Kompaniýanyň medeniýeti

Missiýa we görüş

Uly we güýçli ösüp, akylly sensor pudagynyň öňdebaryjy kärhanalaryna çalyşyň.Hytaýyň akylly sensor senagatynyň ösüşiniň has gowy ösýän ýoluny öwreniň.

Topar suraty

Kompaniýanyň medeniýeti

Esasy baha

Bütewilik, täzelik, erjellik, göreş;Wyiousdanly, jogapkärçilik, raýdaşlyk, öňe gidişlik.

Sergi

Kompaniýanyň medeniýeti

Hyzmatdaşlyk

Bir topar hökmünde ähli müşderilere, işgärlere we üpjün edijilere ýetirýän özara peýdaly, girdejili we strategiki netijeleri güýçlendirýäris.Hemmämize hormat, adalat we sypaýçylyk bilen çemeleşýän dogruçyllyk we hünär ussatlygy bilen hereket edýäris.Hyzmatdaşlygyň umumy üstünligi üçin bilimler, öňdebaryjy tejribe we maksatlar paýlaşylýar.

Paýdarlara gol çekmek

Kompaniýanyň medeniýeti

Ajaýyplyk

Müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermek.Aragatnaşyk, çözgütler hödürlemek we ähli meseleleri ýokary derejede ýerine ýetirmek bilen sypaýy, wy consdanly we işewür görnüşde hilimizi görkezmek.Kompaniýamyzyň her bir ugruny yzygiderli gowulaşdyrmak bilen, “näme bolsa-da etmeli ýa-da ajaýyp bolsun!” Görnüşi bilen edýän her bir işimize buýsanýarys.

Sergi söhbetdeşligi

hyzmatdaş

 • 2
 • 4
 • 5
 • 1
 • 3
 • 19
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • Kiçijik guş elektronikasy