Guýynyň suw derejesine gözegçilik

Guýynyň suw derejesine gözegçilik (1)

Şäher betbagtçylyklary üçin datçikler

Şäher guýularynyň suw derejesine gözegçilik ulgamy (Manhole, lagym) akylly zeýkeşleriň gurluşygynyň möhüm bölegidir.Dolandyryş bölümi bu ulgamyň üsti bilen zeýkeş turbalarynyň torunyň işleýiş ýagdaýyna bütinleý düşünip biler, eriş turbalarynyň bölümini netijeli kesgitläp biler we suw joşmalaryna tiz jogap bermek we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çukur örtüginiň adaty bolmadyk ýagdaýyny ýüze çykaryp biler. ýaşaýjylary.

DYP ultramelewşe aralyk ölçeg datçigi, çukuryň içerki suw derejesi maglumatlary (guýy, lagym we ş.m.) bilen üpjün edýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

· Ansat gurnama

· Güýçli gabyk, poslama garşy

· Goşmaça kondensasiýa garşy modul

· Bulaşyklygyň täsirini azaltmak üçin süzgüç algoritmi

· Pes energiýa sarp etmek, batareýanyň elektrik üpjünçiligini goldamak, 2 ýyldan gowrak işläp biler

· Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyş, PWM çykyş

Guýynyň suw derejesine gözegçilik (2)

Degişli önümler:

A07

A08

A17