Robot datçigi

 • Uçaryň beýikligi

  Uçuş üçin datçikler: Uçarman kömekçi gonuş uçary, ultrases ses datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr, ol datçikden ýere çenli aralyk bahasyny kesgitläp biler, hakyky wagtda ony UAV ulgamyna gaýtaryp berer, şonuň üçin UAV sazlap biler ...
  Koprak oka
 • Robotyň ýykylmagynyň öňüni alyş duýduryşy

  Robotlary arassalamak üçin datçikler: Robotyň ýykylmagyna garşy robot, hereket edende ýoluň aşagyndaky basgançaklar ýa-da batan ýerler ýaly ýagdaýlara duş gelip biler.Duýmak we hereket etmek üçin degişli datçik ýok bolsa, t ...
  Koprak oka
 • Robotdan arassalanmak - päsgelçiliklerden gaça durmak

  Robotlary arassalamak üçin datçikler: adam bedeni we päsgelçilik duýgusy Robot päsgelçilikler we adamlar bilen çaknyşmagyň öňüni almak üçin iş ýerinde daş-töweregi tanamagy we duýmagy başarmalydyr.Ultrases ylgady ...
  Koprak oka
 • Awtonom nawigasiýa

  AGV platformalary üçin datçikler: Daşky gurşawy tanamak we howpsuzlyk Ulag wagtynda, AGV platformasy daş-töweregi tanamagy we duýmagy başarmalydyr.Bu päsgelçilikler bilen çaknyşmagyň öňüni alyp biler ...
  Koprak oka