Toplumlaýyn suw geçirmeýän ultrases ses derejesiniň datçigi DYP-L02

Gysga düşündiriş:

L02 ultrases suwuklyk derejesini ölçemek datçigi seriýasy, açylyş usulyny gurup biler we ýapyk gapda hakyky wagtda kontakt däl suwuklyk derejesine gözegçilik edip biler.Suwuklyk derejesiniň beýikligini kesgitlemek üçin datçigiň gapagyň aşaky merkezine birikdirilmelidir.ýa-da gözegçilik nokadynda konteýnerde suwuklygyň bardygyny anyklamak üçin gapagyň gapdal diwaryna berkidilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt aýratynlyklary

Bölüm sanlary

Resminamalar

L02 modulynyň aýratynlygy 1 millimetr ölçeg, 2 sm-den 200 sm ölçeg aralygy, Dürli baglanyşyk görnüşi çykyş islegi: UART Awtomatiki usulda, UART Dolandyryş çykyşy, Çykyş çykyşy, PNP / NPN çykyşy.

L02 seriýaly modul güýçli ultrases ses datçigi bolup durýar, datçik ykjam we berk plastmassa ABS jaýynda we içerki zynjyrdan ýasalan bejergide gurlupdyr.IP67 suw geçirmeýän standartlaryna laýyk gelýär.

1. Sensoryň ölen zolagy we iň ýokary kesgitleýiş aralygy, otag temperaturasynda polat, aýna, demir, keramika, köpüklenmedik plastmassa we ş.m. ýaly dürli materiallardan ýasalan gaplara görä tapawutlanýar.

2. Sensoryň ölen zolagy we iň ýokary kesgitleýiş aralygy, otag temperaturasynda bir gapda dürli galyňlyga görä tapawutlanýar.

3. Suwuklyk derejesiniň kesgitleýiş gymmaty, eger suwuklygyň beýikligi datçigiň iň ýokary ölçeg çäginden ýokary bolsa ýa-da ölçenen suwuklygyň suwuk derejesi süýşýän ýa-da egilen bolsa durnuksyzdyr.

4. Iň oňat öndürijilik gazanmak üçin konteýneriň görnüşiniň yzygiderli bolmalydygyna we ýeriniň birneme tekizdigine göz ýetiriň.

1 millimetr ölçeg
-15 from + 60 from aralygynda durnukly çykyş
2.0MHz ýygylykly ultrases ses datçigi, metal, plastmassa we beýleki materiallardan ýasalan gaplar üçin amatly ýokary aralaşma
CE RoHS laýyk
Dürli baglanyşyk görnüşiniň netijeleri: UART seriýaly port çykyşy, Geçiş bahasy, PNP / NPN çykyşy, çeýe interfeýs kuwwaty
Öli topar 2 sm
Maksimum ölçeg 200 sm
Iş naprýa .eniýesi 2.8-5.0Vdc
Işleýän tok < 2,5-5mA
Ölçeg takyklygy : ± (5 + S * 0,5%) MM , S ölçenen aralygy aňladýar
Konteýneriň galyňlygyny ölçemek 0,6-5mm
Ownuk ölçeg, ýeňil agram moduly
Sensorlar taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin niýetlenendir
Işleýiş temperaturasy -15 ° C-den + 60 ° C.
IP67 goragy

Poslamaýan, demir, aýna, keramika, köpüklenmedik plastmassa we ş.m. tarapyndan ýasalan ýapyk gapda hakyky suwuklyk gözegçiligini maslahat beriň ..
Hakyky wagtda arassa ýekeje suwuklygyň çynlakaý çökdürilmegini ýa-da garyşyk suwuklyklaryň derejesine gözegçilik etmegiň ýalňyşlygy
Akylly suw çüýşesi, akylly piwo barreli, akylly LPG konteýner we beýleki akylly suwuklyk derejesine gözegçilik ulgamy üçin maslahat beriň
……

Pos. Baglanyş görnüşi Model
L02 seriýasy UART Awtomatiki çykyş DYP-L023MUW-V1.0
UART Dolandyrylýan çykyş DYP-L023MTW-V1.0
Bahanyň çykyşyny üýtgediň DYP-L023MGDW-V1.0
PNP / NPN çykyşy DYP-L023MPNW-V1.0