Turba torunyň suw derejesine nädip gözegçilik etmeli?Zeýkeş turbalarynyň torunyň suw derejesine gözegçilik etmek üçin haýsy datçik ulanylýar

Zeýkeş turbalarynyň torunyň suw derejesine gözegçilik etmek, zeýkeş turbalarynyň ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmekdir.Suw derejesine we suw akymyna wagtynda gözegçilik etmek bilen, şäher ýolbaşçylaryna turba torunyň petiklenmegi we suwuň çäginden aşmagy ýaly meseleleriň öňüni almaga kömek edip biler.Zeýkeş turbalarynyň ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün ediň we turbageçirijileriň petiklenmegi ýa-da turbalaryň syzmagy sebäpli suw joşmagyna we beýleki howpsuzlyk hadysalaryna ýol bermäň.

Beýleki tarapdan, zeýkeş turbalarynyň torunyň suw derejesine gözegçilik edilmegi şäher suw joşmalaryna gözegçilik etmek üçin möhüm maglumatlary goldap biler, şäher suwlarynyň döremek howpuny çaklamaga we duýduryş bermäge we duýdansyz suw joşmalaryna öz wagtynda jogap bermäge kömek edip biler.Turbanyň torunyň suw derejesine nädip gözegçilik etmeli?Zeýkeş toruna gözegçilik etmek üçin haýsy datçikler ulanylýar?

dstgfd (1)

Zeýkeş turbalarynyň torunyň suw derejesine nädip gözegçilik etmeli? 

Zeýkeş turbalarynyň suwunyň derejesine degişli datçikleri saýlamak we gözegçilik çözgütleri ulgamyny döretmek üçin ulgam netijeli we takyk gözegçiligi gazanmak üçin maglumatlary ýygnamak, geçirmek, gaýtadan işlemek we görkezmek ýaly zatlary öz içine alýar. zeýkeş turba ulgamynyň suw derejesi.

Hzeýkeş turba torunyň suw derejesi üçin laýyk datçikleri saýlamalymy? 

Adaty suw derejesini ölçemek:Bu çözgüt, zeýkeş turbalarynyň toruna suw derejesini ölçemegi we suwuň derejesini yzygiderli ölçemegi talap edýär.Bu usul birneme ýönekeý, ýöne yzygiderli barlaglary we tehniki hyzmaty talap edýär.

Radaryň suw derejesi:Radar suw derejesini ölçeýji, ýokary takyklygyň, kiçijik kör meýdanyň artykmaçlyklaryna eýe bolan we çökündiler we suw ösümlikleri täsir etmeýän suw derejesini ölçemek üçin radar tehnologiýasyny ulanýar.Radar suw derejesiniň ölçegi, suwuň derejesini adam gatyşmazdan awtomatiki ölçäp bilýär we uzakdan gözegçilik edip we dolandyryp bolýar.

Ultrases suw derejesiniň ölçegi:Ultrases suw derejesini ölçemek, suwuň derejesini uzak aralykda ölçäp bilýän we suwuň hiline we çökündilerine täsir etmeýän suw derejesini ölçemek üçin ultrases tehnologiýasyny ulanýar.Bu usul zeýkeş ulgamyna ultrases ses datçiklerini gurmagy we maglumatlary kabel ýa-da simsiz torlar arkaly dolandyryş merkezine geçirmegi talap edýär.

dstgfd (2)

Şeýle-de bolsa, turbageçirijiniň çylşyrymly içki gurşawy sebäpli ultrases suw derejesindäki monitorlar ulanylýar.Dianyingpu A07, gaty kanalizasiýa, çukur şertleri üçin ýörite işlenip düzülen suw derejesindäki gözegçilik datçigi.Suwuň derejesi 8 metr we çylşyrymly ýerasty şertlere uýgunlaşyp, 15 ° ululykdaky kiçijik şöhle burçy bar.Hakyky we takyk maglumatlary üpjün etmek üçin daşky gurşaw üçin päsgelçiliklere garşy süzgüç algoritmleriniň 12 görnüşi, takyklygy ± 0.4% FS, temperaturanyň öwezini dolmak.A07 dürli suwuklyklara we gurşawlara ulanylyp bilner we ýokary takyklyk we çalt seslenme bolup, zeýkeş turbalarynyň torunyň suw derejesine gözegçilik etmek üçin örän amatlydyr.

dstgfd (3)

A07 Ultrasonik datçigiň aýratynlyklary: 

1. 8 metr çuňlukda ultrases turba torunyň suw derejesine gözegçilik

Ultrases turba torunyň suw derejesine 8 metre çenli gözegçilik, 15 ° ultra-kiçijik şöhle burçy, takyklygy ± 0.4% FS

2. Akylly signal işleýiş zynjyryny birleşdiriň, kör meýdan az we ölçeg aralygy uzyn.

3. Gurlan maksatly tanamak algoritmi, ýokary maksatly tanamak takyklygy

4. Uzakdan täzelenmegi, programma üpjünçiliginiň algoritmini çeýe sazlamagy goldaň

5. Bortdaky temperaturanyň öwezini dolmak funksiýasy temperaturanyň gyşarmagyny awtomatiki düzedip biler we aralygy -15 ° C-den + 60 ° C çenli durnukly ölçäp bolýar.

6. Pes energiýa sarp ediş dizaýny, pes tok <10uA, ölçeg ýagdaýy tok <15mA

7. Bütin enjam IP68 bilen goralandyr, senagat lagymlaryndan we ýol suwlaryndan gorkmaň we ultrases ses geçiriji poslama garşy bejerilýär

DYP gözleg we ultrases ses datçiklerini öndürmäge ygrarlydy.A07 ultrases suw derejesiniň datçigi kontakt däl ölçemegiň, ýokary takyklygyň, çalt jogap bermegiň, giň ulanylmagy we aňsat gurnama we tehniki hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Häzirki wagtda köp sanly şäher durmuş taslamalarynyň gurluşygynda ulanyldy.


Iş wagty: Maý-19-2023