Akylly lazer aralyk datçikleri akylly jemgyýetçilik hajathanalaryna kömek edýär

Akylly jemgyýetçilik hajathanalary, akylly hajathana ugrukdyrylyşy, akylly daşky gurşaw gözegçiligi, energiýa sarp edilişi we enjamlary baglanyşyk dolandyryşy, uzakdan işlemek we tehniki hyzmat etmek ýaly birnäçe nagt funksiýalara ýetmek üçin Internet + Things of Technology tehnologiýasyna bil baglaýan akylly kesgitlemek we gözegçilik ulgamlarydyr. hajathana ulanyjylary üçin has gowy, has täsirli, amatly we amatly hyzmatlar.

01Akylly köpçülik hajathanalaryny täzelemäge kömek edýän akylly datçikler 

Akylly hajathana görkezmesi nukdaýnazaryndan akylly datçikleriň ulanylmagy kesgitläp bilerýolagçylaryň umumy akymyweoturmak ukyby,we bu iki maglumat, köpçülik ýerinde interaktiw displeý arkaly ulanylyp bilner, şeýlelik bilen hajathana ulanyjylary we dolandyryjylary her bir hajathana oturgyjynyň erkekler we aýallar üçin ulanylyşyny, üçünji hajathananyň we ene we çaga otagynyň, hatda dolandyryjylara adamlaryň akymynyň dykyzlygyny çaklamak we arassalaýyş dolandyryşyny rasionallaşdyrmak üçin uly maglumatlary beriň.

Jemgyýetçilik ýerlerinde interaktiw displeýler (çep we sag taraplar)

1-nji surat Jemgyýetçilik ýerlerinde interaktiw displeýler (çep we sag taraplar)

Tualetiň umumy hereketi we oturylyşy ýaly, uly maglumatlaryň takyklygyny ýokarlandyryp bileris we täze akylly datçikler bilen ahyrky ulanyjy tejribesini artdyryp bileris.

has takykwe barminimal ýalan pozitiwler.

LIDAR akylly datçigiň skat kesgitlemesiniň shemasy

2-nji surat, LIDAR akylly datçigiň skat kesgitlemesiniň shemasy

02 Her datçigiň işleýşini deňeşdirmek 

Häzirki wagtda skat kesgitlemesiniň köpüsi adaty akylly gapy gulplaryny ýa-da infragyzyl datçikleri ulanýar, hajathana howandarlygyny kesgitlemek infragyzyl datçikleri we 3D kameralary ulanýar.Bahasy kem-kemden sarp edijileriň derejesine öwrülýän we ulanylyşda giňelýän lazer detektorynyň täze görnüşi, takyklygy 99% -den ýokary bolan skat kesgitlemesini we howandarlyk statistikasyny gazanyp biler.Ine, DianYingPu-dan lazer detektorynyň mysaly (R01 LIDAR) mysal hökmünde esasan skatting kesgitlemek üçin ulanylýan dürli görnüşli datçikleriň öndürijiligi deňeşdirilýär.

Sensor görnüşi

Akylly gapy gulplary

Infragyzyl datçikler

Lidar

sdye (1) 

sdye (2) 

 sdye (3)

Gapyny açmak we ýapmak bilen ýaşaýyş ýerini kesgitlemek üçin köpçülik hajathana gapylaryna oturdyldy

Aralyk üýtgemelerini ölçemek arkaly ýolagçy akymyny we tutýan ýerini kesgitlemek üçin hajathana ýokarsynda oturdyldy

Aralyk üýtgemelerini ölçemek arkaly ýolagçy akymyny we tutýan ýerini kesgitlemek üçin hajathana ýokarsynda oturdyldy

Üstünlikleri

Falsealan pozitiw ýok

Goşmaça üýtgetmeler talap edilmeýär
Arzan bahasy
Ansatlyk bilen zeper ýetenok
Goşmaça üýtgetmeler talap edilmeýär
Falsealan duýduryş ýokGurmak aralygynda hiç hili çäklendirme ýok
Gara zatlary takyk kesgitlemek
Falsealan duýduryş ýok

Adetmezçilikleri

Gowşak
Costokary çykdajy
Işiň ýokary mukdary

Sealňyş duýduryş
Gara zatlary takyk kesgitlemek
Çäklendirilen gurnama beýikligi <2m

Birneme ýokary çykdajy

Tablisa I. Sensoryň işleýşiniň umumy güýçli we gowşak taraplarynyň derňewi

Oturylyşy kesgitlemegiň ýa-da ýolagçy akymyny kesgitlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin, durnukly üýtgeýän öndürijiligi we gaty pes ýalan duýduryş derejesi bolan ýokary öndürijilik datçikleri zerurdyr.Theaşakda birnäçe infra-gyzyl datçikleriň we DianYingPu R01 diapazon öndürijiliginiň deňeşdirilişi barLidar datçikleri.

Uzak ölçeldi

Reňk aralygy synagy

Täze ýa-da durky täzelenen häkimliklerde, R01 bilen ajaýyp ýerler, awtoulag ýollary, howa menzilleri we akylly jemgyýetçilik hajathanalarynyň beýleki ýagdaýlaryLidar datçikleriOturylyşygy ýüze çykarmak we ýolagçy akymynyň statistikasy funksiýasyna ýetmek üçin indi adaty infragyzyl datçigiň gurnama beýikligi çäklendirmelerine sezewar bolmaz (umumy infragyzyl datçik 2 m aralykda gurnama beýikligini dolandyrmagy talap edýär, içerde güýçli ýagtylyk ýagdaýy ýok).

R01Lidar datçikleri3 metrden gowrak aralykda dürli reňkli jisimleriň deslapky synagy.Adaty infragyzyl datçikler diňe 1 metre çenli ölçäp bilýär. 

B.Takyklykölçeg

sdye (4)

Hajathanany içerde ulananyňyzda, dürli müşderileriň beýiklikleri, geýimleri we enjamlary dürli diapazonlar sebäpli datçik bilen ölçelýän aralyklaryň üýtgemegine sebäp bolup biler, bu datçigiň aralyk ölçeginiň takyklygyny, ýagny ýalňyşlyk bahasyny barlar.

Aboveokardaky grafik tekiz karton gutulary ulanyp, içerde takyklyk synag netijelerini ulanýar, keseligine ok adaty aralyk, dik ok hakyky ýalňyşlyk aralygy,LiDAR datçikleriniň dürli markalaryny barlamak,maglumatlaryň üýtgemegi ýagdaýyndan3m aralyk datçigiň içinde beýleki 4 markaýalňyşlykbaruly üýtgeme,1, 2, 4 marka hatda 260 sm-den başlap maglumatlary synap bilmeýär.TheR01Beýleki tarapdan, LIDAR-da hiç hili ýalňyşlyk ýokdy3 metr aralyk,bileniň ýokary diapazony 440 sm. 

Has ekstremal, ýöne mümkin bolan ssenariýany göz öňüne getiriň: boýy 1m bolan çaga, datçik 2,6 m beýiklikde oturdylýar, çaga oturandan soň bedenini yza we yza süýşürip biler, ölçeg aralygy 1,9-2.1 aralygynda. m, datçik bilen ölçelýän maglumatlar ep-esli üýtgese, ýalan duýduryşyň ähtimallygy ýokary bolup, müşderiniň aralyk marginini ýalňyşmagyna täsir eder.

03R01Lidar umumy artykmaçlyklary

Ultra uzak aralyk kesgitlemek:4mkesgitlemek aralygy, ýalan duýduryşlar bolmazdan takyk kesgitlemek ýa-da ýitirilen kesgitleme 

Daşky gurşawda gorkusyz:Optimi täze algoritm täzelenmesize açyk / ýokary ýagtylyk / çylşyrymly şöhlelendiriş fonunda ölçemek 

Pes güýji bolan ssenariýalara uýgunlaşýar:100mW-dan pes, pes tok re modeimini goldaýar, iň ýokary tok akymyny, elektrik üpjünçiligi ulgamyna has dostlukly 

Arzan bahasy:Mysal bahasyHer biri 6 dollarHK, köpçülikleýin bahasy has amatly


Iş wagty: Noýabr-23-2022