Ultrases ogurlyga garşy duýduryş, ogurlyga garşy duýduryş programmasy

Giriş

Ultrases datçigini geçiriji we kabul ediji hökmünde ulanyp, iberiji kesgitlenen meýdana deň amplitudaly ultrases tolkunyny çykarýar we alyjy şöhlelendirilen ultrases tolkunyny alýar, ýüze çykarylan ýere hereket edýän zat ýok bolsa, şöhlelenýän ultrases tolkuny deň amplitudada bolýar .Ectionüze çykarylýan ýere hereket edýän bir zat bar bolsa, şöhlelenýän ultrases tolkunynyň amplitudasy üýtgeýär we üýtgeýär we kabul ediji zynjyr, reaksiýa, ýagny duýduryşy herekete getirmek üçin üýtgeýän signaly kesgitleýär. 

Ultrases ogry duýduryşy

Ultrases ogry duýduryşy

Wultrases sesine garşy duýduryşyň orking prinsipi

Gurluşyna we gurnama usullaryna görä iki görnüşe bölünýär: biri bir jaýda iki sany ultrases ses geçirijisini oturtmak, ýagny geçiriji we geçiriji kombinirlenen görnüş, onuň iş prinsipi ses tolkunlarynyň Doppler täsirine esaslanýar. Doppler görnüşi hökmünde bellidir.Haçan-da haýsydyr bir hereket edýän zat ýüze çykarylan ýere girmese, şöhlelenýän ultrases tolkunlary deň amplitudada bolýar.Hereket edýän jisim ýüze çykarylan ýere girende, şöhlelenýän ultrases barlagy deň däl amplituda bolup, yzygiderli üýtgeýär.Çykarylan ultrases barlagynyň energiýa meýdanynyň paýlanyşy, elliptik energiýa meýdany paýlanyşynda ugur ugrunda belli bir ugra eýe.

Beýlekisi, iki geçiriji dürli pozisiýalarda ýerleşdirildi, ýagny ses meýdany detektory diýlip atlandyrylýan bölüniş görnüşini kabul etmek we geçirmek, geçiriji we kabul ediji esasan ugrukdyryjy däl (ýagny hemme taraplaýyn) geçiriji ýa-da ýarym görnüşli transduser.Ugur däl transduser ýarym şar energiýa meýdanynyň paýlanyş nusgasyny, ýarym ugurly görnüşi bolsa konus energiýa meýdanynyň paýlanyş görnüşini öndürýär. 

Doppler görnüşi iş prinsipi

Doppler görnüşi iş prinsipi 

Ultrases yzygiderli tolkun signal beriş zynjyrynyň mysaly.

Ultrases yzygiderli tolkun signal beriş zynjyrynyň mysaly

Ultrases yzygiderli tolkun signal beriş zynjyrynyň mysaly 

Ogurlyga garşy duýduryşlar üçin ulanylýan ýerler.

Hereket edýän zatlary kesgitläp bilýän ultramelewşe detektorlaryň köp sanly programmasy bar, mysal üçin gapyny awtomatiki açmak we ýapmak ýüze çykarmak we gözegçilik;awtomatiki göteriji başlangyçlar;ogurlyga garşy duýduryş detektory we ş.m. Bu detektoryň häsiýeti, ýüze çykarylan ýerde işjeň adam haýwanlarynyň ýa-da beýleki hereket edýän zatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp biler.Uly gözegçilik aýlawy we ýokary ygtybarlylygy bar. 


Iş wagty: 19-2022-nji dekabry