Ultrases kanalizasiýa derejesi ölçeg datçigi ýörelgesi we guýy ýazgysynyň ulanylyşy

Lagym işgärleriniň kanalizasiýa işlerinde bolup geçýän zatlary çalt bilmegi we olaryň petiklenmezligini üpjün etmegi möhüm we derwaýys mesele.Bu meseläni çözüp bilýän ultrases derejeli datçik bar - ultrases kanalizasiýa derejesi.

Lagym suw derejesini kesgitlemek

Lagym suw derejesini kesgitlemek

I. Ultrases kanalizasiýa derejesiniň ölçeg datçiginiň ýörelgesi

Ultrases lagym derejesiniň ölçeg datçigi ultrases derejeli metr ulanylyşynyň bir görnüşidir, käwagt çukur derejesi hasaplaýjy hem diýilýär we iş prinsipi köp ýerlerde adaty ultrases derejesindäki metrlere has meňzeýär.Derejeli metr datçigi, adatça, ultrases tolkunlarynyň suwuň ýüzüne ýetirilmegi we datçigiň suwuň üstündäki beýikligi şöhlelenme wagtyna görä hasaplanylýan ölçeg kanalizasiýasynyň üstünde goýulýar.Esasy çarçuwanyň içindäki enjam, bu beýikligi meýdan geçiriji enjamyna iberýär ýa-da ulanyjy meýdançada ölçenen derejeli maglumatlary soňra serwerde göni görüp biler ýaly, sahna serwerine iberýär.

Gurnama diagrammasy

Gurnama diagrammasy

Ultrases kanalizasiýa derejesiniň ölçeg datçiginiň aýratynlyklary.

1. Lagymçylaryň aýratyn gurşawy we ýörite metbugaty bar, ölçenen gurşaw hökmany suratda suwuklyga degişli däldir, bu suwuklygyň ýokarlanmagyna, suwuk basyşyň we ultramelewşe kanalizasiýa derejesiniň ölçeglerine belli bir derejede täsir eder. çökündilerine täsir etmez, petiklenmez, guralyň howpsuzlygyny üpjün eder.

2. Ultrases kanalizasiýa derejesiniň has güýçli signaly bar, simsiz geçirişde, jübi telefonynyň gowy signaly bar bolsa uzakdaky serwerde göni maglumatlary görüp bilersiňiz.

3. Daşky gurşawyň aýratyn tebigaty sebäpli, lagym ulgamynda elektrik üpjünçiligini üpjün etmek kyn, şonuň üçin ultrases kanalizasiýa derejesiniň ölçeýjisi içerki batareýany ulanýar, daşarky elektrik üpjünçiligi talap edilmeýär, bu diňe wagt we güýji tygşytlamaz. dürli welaýat we şäher häkimlikleriniň gurluşyk proseduralary, şeýle hem pyýadalaryň üstünden geçmegini aňsatlaşdyrýar.

Ultrasoniki aralyk ölçeg datçikleri

Ultrasoniki aralyk ölçeg datçikleri

Ultrases datçik komponentleri bilen üpjün ediji hökmünde Dianyingpu, ýöriteleşdirilen köp sanly programma üpjün edip biler, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.


Iş wagty: -anwar-06-2023