Ultrases suwasty aralyk we howuz arassalaýjy robot üçin päsgelçiliklerden gaça durmak datçigi

Howuz arassalaýjy robot, howuzda gezelenç edýän we howuzy awtomatiki arassalaýan, ýapraklary, galyndylary, mohlary we ş.m. awtomatiki arassalaýan akylly robotdyr, öý arassalaýjy robotymyz ýaly, esasan hapalary arassalaýar.Esasy tapawut, biri suwda, beýlekisi ýerde işleýär.

robot1

Howuz arassalaýjy robotlar

Diňe suwda iş gurşawy has çylşyrymly we gözegçilik etmek köplenç kyn.Geçmişde howuz arassalaýjy robotlaryň köpüsi, robotyň hereketine syn etmek bilen kenarda operator tarapyndan hakyky wagtda el bilen çekilipdir ýa-da dolandyrylypdyr.

Onda suwdaky akylly robotlar nädip arassalanmak we päsgelçiliklerden gaça durmak üçin özbaşdak syýahat edýärler?Biziň düşünişimize görä, adaty maşgala howuzynyň uzynlygy 15 metr we ini 12 metre çenli.Robot, suwda sürmek üçin turbinaly garşylyk hereketini ulanýar we howuzuň gyrasynda ýa-da burçlarynda päsgelçiliklerden gaça durmak üçin ultrases suw aralyk datçiklerini ulanýar.

robot2

Suwasty aralyk datçikleriniň goşundylary

Ultrases suwasty aralyk datçigi, 4 datçikli esasy çarçuwadyr, olary paýlamak arkaly robotyň 4 pozisiýasyna, 2 tolkun tizligi öňe we 1 tolkun tizligi çep we saga, dürli ugurlary gurşap biler ýaly gurulýar. we ölen uçlaryny azaltmak.2 tolkun tizligi biri-biriniň öňünde göni burçda aýlananymyz ýaly kör tegmiller bolmazlygy üçin, hatda burç wagtynda-da biri-birine kömek edýär.Kör tegmiller sebäpli çaknyşyk hadysasyny çözýär.

DYP-L04 Ultrasonik suwasty Ranging datçigi, suwasty robotyň gözleri

L04 suwasty aralyk datçigi, Şençzhenen DYP tarapyndan howuz arassalaýjy robotlar üçin ýörite döredilen suwasty robot päsgelçiliklerinden gaça durmak datçigi.Uly göwrümli, kiçi kör nokat, ýokary takyklyk we suw geçirmeýän öndürijilik ýaly artykmaçlyklary bar.Modbus protokolyny goldaýar we dürli zerurlyklary bolan ulanyjylar üçin iki dürli aralykda, burçlarda we kör zolaklarda elýeterlidir.Suwasty robot enjamlaryny öndürijileriň köpüsine päsgelçiliklerden gaça durmak datçiklerini üpjün edijilerden biridir.

robot3 

L04 Suwasty aralyk ölçeg datçigi


Iş wagty: Fewral-09-2023