Üstünlik hekaýasy

 • Akylly zibil gözegçilik datçigini dolduryp biler

  Akylly zibil gözegçilik datçigini dolduryp biler

  Hytaýyň Henan şäherinde ýerleşýän “YIHTONG”, ultramelewşe uzak aralyk programmasy üçin kompaniýamyzyň A13 datçigi bilen gabat gelýän akylly zibil taşlaýyş detektoryny döretdi.YIHTONG ultrases datçik tehnologiýasyny kesgitleýji serişde hökmünde ulanýar, hakyky wagtda geçirýär ...
  Koprak oka
 • Zibiliň aşmagyna gözegçilik terminaly

  Zibiliň aşmagyna gözegçilik terminaly

  Düýbi Hytaýyň Hunan şäherinde ýerleşýän “Firstsensor” müşderilere ýokary derejeli ýöriteleşdirilen datçik we IoT ulgam integrasiýa çözgütleri bilen üpjün edýär we önümleri akylly şäherlerde, senagat baglanyşyklarynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Olaryň çözgüdi, “Smart City Intelligent Garb” ...
  Koprak oka
 • Roadolda awtoulag duralgasynyň gulp ulgamy

  Roadolda awtoulag duralgasynyň gulp ulgamy

  Guanç Guangzhouou Zhongke Zhibo Technology, awtoulag duralgasynda awtoulaglaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin A19 ultrases ses datçigimizi ulanýan “Internet of Things” awtoulag duralgasynyň çözgüdini döretdi.Köçedäki awtoulag duralgasynyň gulp ulgamy 4G, NB-IoT, Bluetooth, AI algoritmi, bulut ...
  Koprak oka
 • Suwuk derejeli monitor

  Suwuk derejeli monitor

  Hytaýyň Fujian welaýatynda ýerleşýän ISTRONG, pes gatlaklarda suwuň ýygnanmagyna hakyky wagtda gözegçilik edip bilýän we ulanyjylar üçin maglumat goldawyny berip bilýän gömülen suwuk derejeli detektor öndürdi.Adaty suwuklyk derejesini kesgitleýjiden tapawutlylykda ISTRONG inst ...
  Koprak oka
 • IoT derejesi datçigi

  IoT derejesi datçigi

  Düýbi Suzhou şäherinde ýerleşýän “CLAATEK” kompaniýasy öňdebaryjy AIoT toplumlaýyn hyzmat üpjün edijisidir.CLAATEK, GSP20 atly IoT suwuklyk derejesindäki gözegçilik enjamyny döretdi, bu suwda akýan suw derejesini kesgitlemek üçin A01 ultrases ses datçigi bilen gabat gelýär ...
  Koprak oka
 • ultrases suwuklygynyň derejesine gözegçilik

  ultrases suwuklygynyň derejesine gözegçilik

  “Firstsensor”, A01 ultrases datçigimiz bilen bilelikde ulanylýan IoT suwuklyk derejesini ölçemek çözgüdini döretdi.Çukur örtüginiň datçigi (ultrases suwuklygyň derejesine gözegçilik) ultrases tehnologiýasyny, NB-IOT aragatnaşyk tehnologiýasyny we 2.4G aragatnaşygyny ...
  Koprak oka
 • Epidemiýanyň öňüni alyş roboty

  Epidemiýanyň öňüni alyş roboty

  2022-nji ýylyň 12-nji aprelinde Hunan welaýatynyň Çaňşa şäherindäki akylly robot tehnologiýa kompaniýasynyň işgärleri pilotsyz ulaglar üçin amaly programma üpjünçiligini ýerleşdirdiler.Bu kärhana tarapyndan öndürilen pilotsyz ulaglar 30-dan gowrak dürli görnüşli konteýner, su ...
  Koprak oka
 • Oba hojalygynyň tehnikasyna daşky gurşaw düşünjesi

  Oba hojalygynyň tehnikasyna daşky gurşaw düşünjesi

  Nanjingdäki oba hojalygy tehnikasy üçin akylly çözgüt üpjün ediji, daş-töweregi duýmak üçin oba hojalygynyň tehnikalaryny ösdürmeli.Amal howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin adamlara we oba hojalygynyň öňündäki päsgelçiliklere gözegçilik etmeli.Talap: ...
  Koprak oka
 • Akylly galyndylaryň derejesi

  Akylly galyndylaryň derejesi

  Taslamanyň gerimi “Yuhang Smart” daşky gurşaw arassaçylygynyň gurluşyk mazmuny esasan daşky gurşaw arassaçylyk toruna gözegçilik ulgamyny, galyndylary ýygnamak we transport gözegçiligi kiçi ulgamyny, daşky gurşaw arassaçylyk ulaglaryna gözegçilik kiçi ulgamyny, daşky gurşaw ...
  Koprak oka
 • Ultrases ýangyç derejesi datçigi

  Ultrases ýangyç derejesi datçigi

  “Futai Technology” -iň ýangyç sarp edişine gözegçilik ulgamy, ýangyç derejesi datçigi U02 seriýamyzy ulanýar.Truckük daşaýan kompaniýa esasan uzak gurluşyk döwri we uzakda ýerleşýän ýokary tizlikli demirýol gurluşyk meýdançalaryna hyzmat edýär.Dolandyryş üçin köp kör ýerler bar.I ...
  Koprak oka
 • Robotdan arassalamak - päsgelçiliklerden gaça durmak

  Robotdan arassalamak - päsgelçiliklerden gaça durmak

  Şençzhenen raýat merkezi Şençzhenen raýat merkezi, Şençzhenen şäher häkimliginiň hökümeti, Şençzhenen şäher häkimliginiň kongresi, Şençzhenen muzeýi, Şençzhenen zaly we ş.m. ýaly köp wezipeli giňişleýin bina, bu Şençzheneniň dolandyryş merkezi, maý ...
  Koprak oka