Suwuk derejeli monitor

Hytaýyň Fujian welaýatynda ýerleşýän ISTRONG, pes gatlaklarda suwuň ýygnanmagyna hakyky wagtda gözegçilik edip bilýän we ulanyjylar üçin maglumat goldawyny berip bilýän gömülen suwuk derejeli detektor öndürdi.

Adaty suwuklyk derejesindäki detektordan tapawutlylykda, ISTRONG ýeriň aşagynda oturdylýar, ultrases sesleriniň aralaşmagy arkaly toplanan suwuň beýikligini kesgitleýär we gurlan GPRS / 4G / NB-IoT we beýleki aragatnaşyk usullary arkaly bulut serwerine habar berýär. Senagat ulanyjylarynyň buýrugy we karar kabul etmegi, şäher gidrologiki gözegçiliginiň ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin maglumat goldawy.Şol bir wagtyň özünde, irki duýduryş görkezmesi üçin LoRa aragatnaşyk arkaly golaýdaky gözegçilik öý eýesine iberilip bilner.

Gömülen suwuklyk derejesindäki monitor (1)
Suwuk derejeli monitor