Gaty derejeli amaly

Gaty derejeli ýüzlenme (1)

Gaty derejeli datçikler

Maddy derejäni kesgitlemek oba hojalygynda, iýmitde, himiýa pudagynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Bar bolan material derejesini kesgitlemek ýa-da gözegçilik usullary awtomatlaşdyrmagyň pesligi, pes netijeliligi we ýokary şahsy howpsuzlyk töwekgelçiligi bar.

Tankyň ýokarsyna ultrases ses datçiklerini oturtmak bilen, hakyky wagtda ýüze çykarylyp bilner, material derejesiniň beýikligi we seslenme maglumatlary fonda, täsirli maglumatlar önümçilik liniýasynyň önümçiliginiň ýa-da material daşamagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

DYP ultrases ses aralygy datçigi, kesgitleme ugrunyň giňişlik ýagdaýyny üpjün edýär.Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin döredilen kiçi göwrüm.

· Gorag derejesi IP67

Aç-açanlyk obýekti täsir etmeýär

· Ansat gurnama

· Düzülip bilinjek jogap wagty

· Performanceokary öndürijilikli geçiriji

• Gurlan ýokary takyklyk üýtgeýän algoritm

• Dolandyrylýan ölçeg burçy, ýokary duýgurlyk we güýçli päsgelçilige garşy ukyp

· Gurlan hakyky nyşan tanamak algoritmi, ýokary nyşan tanamak takyklygy

Dürli çykyş opsiýalary: RS485 çykyş, UART çykyşy, analog naprýa / eniýe / tok çykyşy, PWM çykyşy, RS232 çykyş

Gaty derejeli ýüzlenme (2)

Degişli önümler:

A15

A12