Perokary öndürijilikli ultramelewşe takyklyk aralygy DYP-A08

Gysga düşündiriş:

A08 datçigi ýokary ssenariýalarda derýanyň we lagym derejeleriniň we ş.m. ýaly suwuklygyň derejesini ölçemek üçin ýokary öndürijilikli ultrases takyklyk aralygydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt aýratynlyklary

Bölüm sanlary

Resminamalar

Dürli aýratynlyklara we artykmaçlyklara görä, modul üç seriýany öz içine alýar:

A08A seriýaly modullar esasan Uçaryň aralygyny ölçemek üçin ulanylýar.

A08B seriýaly modullar esasan adam bedeniniň aralygyny ölçemek üçin ulanylýar.

A08C seriýaly modullar, esasan, akylly galyndylaryň derejesi üçin ulanylýar.

A08A seriýaly modullaryň durnuk ölçeg aralygy 25 sm ~ 800 sm.Onuň häsiýetli artykmaçlyklary uly aralyk we kiçi burç, ýagny modul uzak aralyk (> 8M) bolanda kiçijik şöhle burçuna eýe bolup, amaly programmalarda uzaklygy we beýikligi ölçemek üçin amatlydyr.

A08B seriýaly modullaryň durnuk ölçeg aralygy 25 sm ~ 500 sm.Onuň häsiýetnamalary we artykmaçlyklary ýokary duýgurlyk we uly burç, ýagny modul güýçli kesgitlemek ukybyna eýedir we täsirli ses aralygynda kiçijik ses tolkunynyň şöhlelendiriş koeffisiýenti ýa-da kiçijik ses tolkunynyň täsirli şöhlelendiriş meýdany bolan obýektleri kesgitläp biler. ýörite programma üçin ulanylýar.

A08C seriýaly modullarda UART awtomatiki çykyş üçin diňe bir çykyş tertibi bar. Bu modulyň ölçeg sazlaýyş aralygy 25 sm ~ 200 sm.Zibil gutusynyň diametrini we süzgüç we beýleki şöhlelenýän sesleri hapa zyňyndylaryny adaty kesgitlemek üçin süzmek üçin, modulyň içinde çarçuwaly süzgüç algoritmi bar we Pin arkaly gaçýan gyrasy impulsyny alýar ( Içki çarçuwany 30 sm ~ 80cm aralykda awtomatiki süzüp bilýän RX), bir wagtyň özünde dört çarçuwaly päsgelçilik süzülip bilner.

Santimetr ölçegi
Bortdaky temperatura öwezini dolmak funksiýasy, -15 ° C-den + 60 ° C çenli üýtgäp durýan temperaturanyň gyşarmagyny awtomatiki düzetmek
40kHz ultrases ses datçigi obýektiň aralygyny ölçär
RoHS laýyk
Birnäçe çykyş reesimi: PWM gaýtadan işlemegiň gymmaty, UART awtomatiki çykyşy we güýçli interfeýs uýgunlaşmagy bilen UART dolandyrylýan çykyş.
Kör zona 25 sm
Iň ýokary kesgitleme aralygy 800 sm
Iş naprýa .eniýesi 3,3-5.0V
Pes energiýa sarp ediş dizaýny, statiki tok <5uA, işleýän tok <15mA
Uçar obýektleriniň ölçeg takyklygy: ± (1 + S * 0,3%) sm, S ölçeg aralygyny görkezýär
Ykjam ululygy we ýeňil moduly
Ultrases ses geçirijisini iň oňat iş ýagdaýyna awtomatiki sazlap bilýän ultramelewşe geçiriji akylly gabat gelýän tehnologiýa
Taslamaňyza ýa-da önümiňize aňsat integrasiýa üçin niýetlenendir
Işleýiş temperaturasy -15 ° C-den + 60 ° C.
Howa garşylygy IP67

Maslahat berilýär
Lagym derejesine gözegçilik
Dar burç keseligine
Akylly galyndylary doldurmak derejesi

No.ok. Arza Çykyş interfeýsi Model belgisi
A08A seriýasy Uçaryň aralygyny ölçemek UART Awto DYP-A08ANYUB-V1.0
UART dolandyrylýar DYP-A08ANYTB-V1.0
PWM çykyşy DYP-A08ANYWB-V1.0
Çykyş DYP-A08ANYGDB-V1.0
A08B seriýasy Adam bedeniniň aralygyny ölçemek UART Awto DYP-A08BNYUB-V1.0
UART dolandyrylýar DYP-A08BNYTB-V1.0
PWM çykyşy DYP-A08BNYWB-V1.0
Çykyş DYP-A08BNYGDB-V1.0
A08C seriýasy Akylly galyndylaryň derejesi UART awto çykyş DYP-A08CNYUB-V1.0