Kontakt däl ultrases derejesi datçigi

DS1603, kontakt däl ultrases derejeli datçik bolup, suwuklygyň beýikligini kesgitlemek üçin ultrases tolkunlarynyň suwuklykda şöhlelenme prinsipini ulanýar.Suwuklyk bilen göni aragatnaşyk saklamazdan suwuklygyň derejesini kesgitläp biler we ýokary temperaturada we ýokary basyşly ýapyk gapda dürli zäherli maddalaryň, güýçli kislotalaryň, güýçli aşgarlaryň we dürli arassa suwuklyklaryň derejesini takyk ölçäp biler.

DS1603 Ultrasonik derejeli datçik

Suwuklyk derejesindäki datçik, iň ýokary 2 m beýikligi kesgitläp biler, DC3.3V-12V naprýa .eniýesini ulanyp, UART seriýa portynyň awtomatiki çykyşyny ulanyp, arduino, Raspberry Pi we ş.m. ýaly esasy gözegçilik ediji bilen ulanylyp bilner. modulyň jogap wagty 1S we durulygy 1mm.Konteýnerdäki suwuklyk boş bolsa-da, gaýtadan işlemezden gaýtadan suwuklyga girse-de, häzirki derejäni hakyky wagtda çykaryp biler.Mundan başga-da, kesgitlenen beýikligiň ýeterlik takyklygyny üpjün etmek üçin ölçenen bahany hakyky iş temperaturasynyň bahasyna görä awtomatiki düzedýän temperatura öwezini dolmak bilen gelýär.

Aragatnaşyk däl suwuk derejeli datçik işleýär

Aragatnaşyk däl suwuk derejeli datçik işleýär

Bu modul, ululygy kiçi we gurmak üçin ýönekeý integral zond bilen düzülendir.Suwuk orta we konteýneriň materialyna aýratyn talaplar ýok, metal, keramika, plastmassa we aýna täsirli aralaşyp bilýär we nebithimiýa, metallurgiýa, elektrik energiýasy, derman, suw üpjünçiligi we zeýkeş, daşky gurşawy goramak we giňden ulanylyp bilner. dürli habar beriş serişdelerini hakyky wagtda kesgitlemek üçin beýleki ulgamlar we önümçilikler.

DS1603

DS1603 gurluşyk ölçegleri

Bellik:

Room Otag otagynyň temperaturasynda gap-gaçlaryň dürli materiallary, polat, aýna, demir, keramika, köpük plastmassa we beýleki dykyz materiallar, ýüze çykarylýan kör meýdany we kesgitlemegiň çäk beýikligi hem tapawutlanýar.
Room Dürli konteýner galyňlygy bilen otag temperaturasynda şol bir material gap,ýüze çykarmak kör meýdany we kesgitleme çäginiň beýikligi hem başga.
Det Detüze çykaryş derejesi modulyň täsirli kesgitleme bahasyndan ýokary bolanda we ölçenýän suwuklygyň derejesi ep-esli titrese ýa-da egrelende ýüze çykarylan suwuk beýikligiň durnuksyz bahasy.
This Bu moduly ulananyňyzda datçigiň ýüzüne birikdirme ýa-da AB ýelimi, we tbirikdiriji agent synag maksatlary üçin ulanylýar we düzedilmez.Eger modul belli bir ýerde uzak wagtlap düzedilmeli bolsa, AB ýelimini ulanyň (A ýelimi we B ýelimi garylmaly)1: 1).

Jübütleýji agent 、 AB ýelim

Tehniki aýratynlyklar

● Işleýiş naprýa .eniýesi: DC3.3V-12V
Current Ortaça tok: <35mA
Ind Kör nokat aralygy: ≤50mm
Iqu Suwuklygyň derejesini kesgitlemek: 50 mm - 20,000 mm
● Iş aýlawy: 1S
● Çykyş usuly: UART seriýa porty
● Karary: 1mm
Liquid Suwuklyk bilen jogap wagty: 1S
Liquid Suwuksyz jogap wagty: 10S
● Otagyň temperaturasynyň takyklygy: (± 5 + S * 0,5%) mm
● Gözleg merkeziniň ýygylygy: 2MHz
● ESD: ± 4 / ± 8KV
● Işleýiş temperaturasy: -15-60 ° C.
Orage Saklamagyň temperaturasy: -25-80 ° C.
● Gabat gelýän metbugat: metal, plastmassa we aýna we ş.m.
● Ölçegleri: diametri 27,7mm ± 0,5mm, beýikligi 17mm ± 1mm, simiň uzynlygy 450mm ± 10mm

Paýlaýyş sanawy

● Ultrases suwuklyk derejesiniň datçigi
● Jübütleýji agent
● AB ýelim

DS1603 jikme-jiklikler sahypasyna geçmek üçin şu ýere basyň

Haryt sanawy

DS1603 Ultrasonik derejeli datçik


Iş wagty: Noýabr-08-2022