Howuz arassalaýjy robot awtomatiki dolandyryş we päsgelçiliklerden gaça durmak

Adamlar üçin ýüzmek bilen meşgullanýan howuzlar arassa we arassa bolmalydyr.Adatça howuzyň suwy yzygiderli çalşylýar we howuz el bilen arassalanýar.Soňky ýyllarda käbir ösen ýurtlar we sebitler awtomatiki mehaniki enjamlary - basseýniň awtomatiki arassalaýyş maşynyny kabul etdiler, bu basseýn suwuny boşatmazdan awtomatiki arassalap bilýär, bu diňe bir gymmatly suw baýlyklaryny tygşytlaman, eýsem agyr zähmeti el bilen çalşýar. howuzy arassalamak.

Bar bolan basseýn arassalaýjy robot esasan roboty basseýnine ýerleşdirmek arkaly işleýär.Robot bir tarapa tötänleýin hereket edýär we basseýniň diwaryna urandan soň aýlanýar.Robot basseýnde tertipsiz hereket edýär we basseýni gowy arassalap bilmeýär.

Basseýn arassalaýjy robotyň howuzyň düýbüniň her ýerini özbaşdak arassalamagy üçin belli bir ugur düzgünlerine laýyklykda ýöremegine rugsat berilmelidir.Şonuň üçin robotyň hakyky wagtyny we ýagdaýyny ölçemek zerurdyr.Maglumatlara görä özbaşdak hereket buýruklaryny iberip biler.

Robota hakyky wagtda öz ýagdaýyny duýmaga mümkinçilik berýär, Bu ýerde suwasty üýtgeýän datçikler gerek.

Suwasty üýtgemegiň we päsgelçiliklerden gaça durmagyň datçiginiň ölçeg ýörelgesi 

Suw astyndaky päsgelçiliklerden gaça durmak datçigi ultrases tolkunlaryny suwda geçirmek üçin ulanýar we ölçenen jisime gabat gelende yza gaýtarylýar we datçik bilen päsgelçilikleriň arasyndaky aralyk ölçelýär we gämilere, buýlara, suwasty pilotsyz ulaglara we beýleki enjamlara iberilýär. päsgelçiliklerden gaça durmak üçin ulanylyp bilner, şeýle hem suwasty aralyklarda ulanylyp bilner.

Ölçeg ýörelgesi: Ultrases barlagyndan çykýan ultrases tolkuny suwuň üsti bilen köpelýär, ölçenen nyşana duşýar we şöhlelenenden soň suw arkaly ultrases barlagyna gaýdyp gelýär, sebäbi zyňyndy we kabul ediş wagty belli bolýar, bu wagta görä ses tizlik ÷ 2 = Synagyň geçýän ýeri bilen ölçenen nyşanyň arasyndaky aralyk.

Formula: D = C * t / 2

(2-ä bölünýär, sebäbi ses tolkuny aslynda zyňyndydan kabul edişlige çenli aýlawly syýahat, D aralyk, C sesiň tizligi we t wagt).

Geçiriş bilen kabul etmegiň arasyndaky wagt tapawudy 0.01 sekunt bolsa, otag temperaturasynda süýji suwda sesiň tizligi 1500 m / s.

1500 m / sx 0.01 sek = 15 m

15 metr ÷ 2 = 7.50 metr

.Agny, zondyň geçýän ýeri bilen ölçenen nyşanyň arasyndaky aralyk 7,50 metrdir.

 Dianyingpu Suwuň aralygy we päsgelçiliklerden gaça durmak datçigi 

L04 suwasty ultrases ses aralygy we päsgelçiliklerden gaça durmak datçigi esasan suwasty robotlarda ulanylýar we robotyň töwereginde oturdylýar.Sensor bir päsgelçiligi ýüze çykaranda, maglumatlary çalt robota geçirer.Gurnama ugruna we yzyna gaýtarylan maglumatlara baha bermek bilen, akylly ýöremegi amala aşyrmak üçin durmak, öwrüm we tizlenme ýaly birnäçe amal ýerine ýetirilip bilner.

srfd

Önümiň artykmaçlyklary

Asing Ölçeg aralygy: 3m, 6m, 10m islege bagly

■ Kör ​​zona: 2 sm

Takyklygy: ≤5mm

■ Burç: 10 ° -dan 30 ° -a çenli sazlap bolýar

■ Gorag: IP68 umumy galyp, 50 metrlik suw çuňlugy üçin ulanylyp bilner

Ability Durnuklyk: uýgunlaşdyrylan suw akymy we köpürjik stabilizasiýa algoritmi

Aint Bejeriş: uzakdan täzelenmek, ses tolkunynyň näsazlyklaryny dikeltmek

■ Beýlekiler: suw rozetkasyna baha bermek, suwuň temperaturasyna jogap

■ Işleýän naprýa .eniýe: 5 ~ 24 VDC

■ Çykyş interfeýsi: UART we RS485 islege bagly

Suw astyndaky L04 datçigi barada öwrenmek üçin şu ýere basyň


Iş wagty: Apr-24-2023