Akylly binanyň aşmagy

Akylly binanyň aşmagy ultrases ses datçigi, ultrases tolkunlaryny çykarýan we ultrases tolkunlarynyň geçiriş wagtyny hasaplamak bilen takyk ölçeg netijelerini alýan mikrokompýuter tarapyndan dolandyrylýan önümdir.

Ultrases aralyk datçiginiň güýçli ugry sebäpli, ýerüsti synagy görkezmek üçin ultrases barlagy usuly, giň gurşawy synap görmek;pes energiýa sarp ediş dizaýny hapa detektory, açyk hapalarda energiýa we güýji tygşytlamak zerurlygy ulanylyp bilner.Gurlan hakyky nyşany tanamak algoritmi, nyşany tanamagyň ýokary takyklygy, ölçeg burçuny dolandyryp bolýar, ýokary duýgurlyk, güýçli päsgelçilik.Hapanyň içindäki ýagtylygyň we reňkiň tapawudy detektor täsir etmez.Arassaçylyk pudagynda ultramelewşe aralyk ölçeg datçigi zibil gutusynda hapalaryň akymyny kesgitlemek üçin giňden ulanylýar.

Ipleörelge

Zibiliň iş prinsipi dolulygyna dolup bilýän detektor adatça mikrokompýuter tarapyndan dolandyrylýar, piezoelektrik zondy ultrases tolkunlaryny çykarýar we obýektiň gaýdyp gelişini kesgitlemek üçin zerur wagt ultrases barlagy arkaly önümden synag obýektine deňeşdirilen aralykdyr.Ultrases sesli duýgur zibil enjamy bar, ol ultrases aralygyny ölçemek tehnologiýasyny ulanyp, zibildäki hapalara hakyky wagtda gözegçilik edip biler, we zibil belli bir derejede doldurylanda, aşa köp maglumat mazmunyny çykarar we maglumat mazmuny uzakdan kabul ediş we gözegçilik dolandyryş platformasyna iberilýär, soňra platforma tehniki hyzmat ediş enjamyna zibil taşlap, zibiliň üsti bilen maglumat mazmunyny dolduryp biljekdigi barada görkezme iberýär.

Aýratynlyklary

High Ultrases tehnologiýasynyň ýokary takyklyk bilen aşýan detektor ulanylyşy;

Det Detektoryň içindäki temperatura öwezini dolmak algoritmi bar we ölçeg obýektleriniň takyklygy sm derejesine ýetip biler;

Low Pes güýji MCU çip dolandyryşy, batareýa güýji üçin amatly, açyk howada ulanmak üçin amatly, garaşma güýji sarp etmek;

Data Içerki maglumatlary durnuklaşdyrmak süzgüç algoritmi, IP67 derejeli tozan we suw geçirmeýän gabyk möhürlemesi arkaly suw geçirmeýän

Akylly binanyň aşmagy (1)

 

Gap-gaçlaryň üstünden gözegçilik terminaly hapalaryň ýokarky ýüzüne oturdyldy.Zibiliň galyndylaryndan yzygiderli aralykda gözlegiň ýüzüne çenli aralygy kesgitlemek arkaly

Zibiliň hakyky wagtynda gözegçilik edilmegine we dolandyrylmagyna göz ýetiriň.Terminal batareýa bilen işleýär we aňsat gurnama, batareýanyň uzak ömri, ýokary gözegçilik takyklygy we durnukly iş aýratynlyklaryna eýedir.

S02 akylly binanyň aşmagy ultrases ses datçigi

Doly ýük duýduryşy 丨 Doly dolulygyna gözegçilik ff Netijeli we akylly

Akylly binanyň aşmagy (2)

Akylly şäherlere kömek

Dolandyryşsyz hapa gaplary, ýaşaýyş gurşawyna çynlakaý täsir edýär

Akylly binanyň aşmagy (3) Akylly binanyň aşmagy (4)

akylly binanyň aşmagy ultrases ses datçigi

NB-IOT toruna we ultrases ses aralygyny ölçemek esasynda

 

 Tehnologiýa aýratynlyklary

01Batareýanyň elektrik üpjünçiligi, simsiz dolandyryş, ulanmak aňsat

Akylly binanyň aşmagy (5)

 

02Measokary ölçeg takyklygy, santimetr derejesine çenli doly akym takyklygy

Akylly binanyň aşmagy (6)

 

03Güýçli durnuklylyk, ýagyşdan we hapa täsir etmekden gorkmaň

Akylly binanyň aşmagy (7)

 

S02 Zibil akymynyň gözegçiligini öwrenmek üçin basyň


Poçta wagty: Mart-17-2023