Suwasty ultrases sesleýji datçigi —— Howuz arassalaýjy robotlar üçin “Päsgelçilik baster”

Soňky ýyllarda basseýn arassalaýjy robotlaryň meşhurlygy basseýni arassalamak indi ýadaw işe öwrülmedi.Şeýle-de bolsa, basseýndäki päsgelçilikler basseýn arassalaýjy roboty henizem kynlaşdyrýar.Bu meseläni ýeňip geçmek üçin suwasty ultrases ses datçikleri emele geldi.Basseýndäki päsgelçilikleri takyk kesgitläp, basseýn arassalaýjy robotyň olardan gaça durmagyny aňsatlaşdyryp biler we arassalaýyş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Şeýlelik bilen, suwasty ultrases ses üýtgeýän datçigi nähili rol oýnap biler?

SRGFD

Suwasty ultrases ses aralygy datçigi, esasan, ultrases tolkunlaryny çykarmak we eho wagtyna we tolkun tizligine bil baglamak bilen aralygy hasaplaýar.Basseýn arassalaýjy robot ulanylanda, töweregine datçikler gurmak robotyň basseýndäki päsgelçilikleri ähli tarapdan ýüze çykarmagyna we wagtynda öňüni almaga mümkinçilik berýär.Suwasty ultrases ses aralygy datçigi diňe bir basseýn arassalaýjy robotyň iş netijeliligini ýokarlandyryp bilmän, robotyň howpsuzlygyny hem üpjün edip biler.

Şeýlelik bilen, beýleki päsgelçiliklerden gaça durmak tehnologiýalary bilen deňeşdirilende suwasty ultrases ses datçikleriniň artykmaçlyklary näme?

Ilki bilen, suwasty ultrases ses üýtgeýjileri has köp päsgelçilikleri tapyp biler.Suwda, ýagtylygyň we elektromagnit tolkunlar ýaly signallar, serişdäniň döwülmegi sebäpli ep-esli gowşar, ultrases tolkunlary täsir etmez.Şonuň üçin ýumşak material, gaty material ýa-da suwuk bolsun, suwuň aşagyndaky ultrases ses datçigi arkaly aňsatlyk bilen tapylyp bilner.

Ikinjiden, suwasty ultrases ses aralygy datçikleri has takyk aralyk maglumatlary berip biler.Suwdaky gurşawyň dykyzlygynyň we temperaturasynyň uly üýtgemegi sebäpli, aralyk hasaplamagyň netijelerine täsir etjek ýagtylygyň we elektromagnit tolkunlaryň şöhlelenmeginde ýalňyşlyklar ýüze çykar.Şeýle-de bolsa, ultrases ses datçikleri tarapyndan ulanylýan ses tizligi, gurşawyň üýtgemegine täsir etmeýär we şeýlelik bilen has takyk aralyk maglumatlary berýär.

Üçünjiden, suwasty ultrases ses aralygy datçigi has gowy durnuklylyga eýe.Suwasty gurşawda, suwuň akymy, suw basyşy we suwuň temperaturasy ýaly dürli faktorlar robotyň datçigine täsir edip biler.Şeýle-de bolsa, ultrases ses datçikleri diňe bir daşky gurşaw üýtgemelerine uýgunlaşyp bilmän, eýsem az tehniki hyzmaty we kalibrlemäni hem talap edýär.

Suwasty ultrases ses datçiginiň basseýn arassalaýjy robotda çalşyp bolmajak we möhüm rol oýnaýandygyny görmek bolýar.Robotlara howpsuzlygyny saklamak bilen, işlerini has netijeli tamamlamaga mümkinçilik berýär.Basseýn arassalaýjy robot bilen ýüzbe-ýüz bolýan päsgelçilikler bilen henizem kynçylyk çekýän bolsaňyz, suwasty ultrases ses datçigini robotda birleşdirmek hökman sizi geň galdyrar!


Iş wagty: Iýun-03-2023