Suwasty üýtgeýän datçik, basseýni arassalaýan robotyň akylly duýgusyny güýçlendiriň

Hyzmat robotlarynyň tehnologiki ösüşi bilen suwasty basseýn arassalaýjy robotlar bazarda giňden ulanylýar.Awtomatiki meýilnamalaşdyryş ugurlaryny durmuşa geçirmek üçin, tygşytly we uýgunlaşdyrylanultrases suwasty aralygypäsgelçiliklerden gaça durmak datçikleri aýrylmazdyr.

Iň köpBazar

Demirgazyk Amerika häzire çenli dünýädäki howuz bazaryny ösdürmekde iň uly bazardyr (Technavio Market Report, 2019-2024).ABŞ-da eýýäm 10,7 milliondan gowrak basseýn bar we 2021-nji ýylda 117 000 köpelip, täze howuzlaryň, esasanam hususy howuzlaryň sany ýylsaýyn köpelýär. Her 31 adama ortaça bir howuz.Dünýäde ikinji orunda durýan howuz bazary bolan Fransiýada 2022-nji ýylda hususy howuzlaryň sany 3,2 milliondan geçdi. Täze howuzlaryň sany bir ýylda 244 000-e ýetdi we her 21 adama ortaça bir howuz bar.

Jemgyýetçilik basseýnleriniň agdyklyk edýän Hytaý bazarynda ortaça 43,000 adam ýüzmek sport zalyny paýlaşýar (ýurtda 1,4 milliard ilaty esasynda 32,500 basseýn bar).

Ispaniýa dünýäde basseýnleriň sany boýunça dördünji we Europeewropada 1,3 million howuz (ýaşaýyş, jemgyýetçilik we köpçülikleýin) howuzlary boýunça ikinji ýerde durýar.

Globalhliumumy —— Hytaýda robot bazary bilen deňeşdirilende, Hytaý bazaryndaky bazaryň göwrümi dünýäniň 1% -indenem pes, esasy bazar henizem Europeewropa we ABŞ.Maglumatlar 2021-nji ýylda dünýädäki basseýn robot bazarynyň takmynan 11,2 milliard RMB, 1,6 milliondan gowrak satuwy, diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň onlaýn kanalydygyny görkezýär.Basseýn arassalaýjy robotlaryň iberilmegi 2021-nji ýylda 500 000-den gowrak boldy. Olaryň ösüş depgini bolsa 130% -den gowrak bolup, çalt ösüşiň başlangyç döwrüne degişlidir.

Häzirki wagtda howuz arassalaýyş bazarynda el bilen arassalamak agdyklyk edýär we dünýädäki basseýn arassalaýyş bazarynda el bilen arassalamak 45% töweregi, basseýn arassalaýjy robotlar bolsa 19% töweregi.Geljekde zähmet çykdajylarynyň köpelmegi we görüş duýgusy, ultrases duýgusy, akylly ýoly meýilleşdirmek, zatlaryň interneti, SLAM (dessine ýerleşiş we karta gurluşyk tehnologiýasy) we beýleki degişli tehnologiýalar, basseýn arassalaýjy robotlar ýaly pudak tehnologiýalarynyň meşhurlygy bilen. kem-kemden funksionaldan akyllylyga öwrüler we howuz arassalaýan robotlaryň aralaşmagy has-da gowulaşar.

sredf (1)

Global basseýn arassalaýyş bazary 2021-nji ýylda

Bagyşlanan duýgurlyk, suwasty üýtgeýän datçikler kömek edýärýüzmekpäsgelçiliklerden akylsyzlyk üçin howuz arassalaýjy robot

Ultrases suwasty aralyk ölçeg päsgelçilikleriniň öňüni alyş datçigi, robot suwasty päsgelçiliklerden gaça durmak üçin ulanylýan datçigiň bir görnüşidir.Sensor datçik bilen ölçenen obýektiň arasyndaky aralygy ölçemek üçin ultrases suwasty aralygy ölçemek tehnologiýasyny ulanýar.Sensor bir päsgelçiligi ýüze çykaranda, päsgelçiligiň aralygy robota gaýtarylýar we robot durulyp, öwrüp, haýallap, diwara gidip, diwara we beýleki amallara datçigiň guran ugruna we yzyna gaýdyp biler. basseýni awtomatiki arassalamak we päsgelçiliklerden gaça durmak maksadyna ýetmek üçin aralyk bahasy.

sredf (2)

It gelýärsagere——L08 suwasty üýtgeýän datçik

DSP datçiginiň öňe gidiş tertibi, suwasty robotdaky suw aralygyndaky datçikleri konfigurasiýa etmek arkaly, garaşsyz gözleg we suwasty üýtgeýän datçikleri ösdürmek, basseýn arassalaýjy robot päsgelçiliklerden gaça durmak meýilnamalaşdyryş ýoly funksiýasyna eýe bolar.

L08-modul, suwasty goşundylar üçin döredilen ultrases suwasty päsgelçiliklerden gaça durmak datçigi.Uly göwrümli, kiçi kör meýdan, ýokary takyklyk we gowy suw geçirmeýän artykmaçlyklary bar.Modbus protokolyny goldaň. Ulanyjylaryň saýlamak üçin dürli zerurlyklary üçin dürli aralyk, burç we kör zolak aýratynlyklary bar.

sredf (3)

Esasy parametrler:

sredf (4)

Agyry nokatlaryna maksat ediniň, täzeläň we döwüň

Suw basýan datçigiň üsti bilen basseýn arassalaýjy roboty nädip has güýçlendirip, mümkin bolup biljek tehnologiki üstünliklere, hyzmatlaryň we çözgütleriň doly zynjyryny birleşdirip bolar. Dianyingpu gözleg we ösüş işlerine gönükdirildi. Çuňňur gözleglerden soň bazaryň agyry nokatlary we içinden geçmek üçin täzelik.

. häzirki wagtda giňden ulanylmaýar.

Suwasty sarp ediji robotlaryň çykdajy maksatly talaplary bilen bilelikde kompaniýa transduseriň gabat gelýän parametrlerini, esasy materiallaryň lokalizasiýasyny we köpçülikleýin önümçilik tejribesini özbaşdak gözledi we ösdürdi.Bahasy, sarp ediş elektronikasynda suwasty datçikleriň kabul edilmegine esas bolup, pudagyň 10% -inden hem az azaldy.

. kombinasiýa bahasy ýokary.

Aralyk, kör meýdan we burç ýaly ýokary hilli parametrleri çözýän goşa ýygylykly köp şöhleli geçiriji döredildi.

Multi Köp şöhleli burç 90 ° -a ýakyn we diapazony 6 metrden gowrak kanagatlandyryp biler, 5 sm aralykda kör meýdany görüp biler we amaly ssenariýalaryň sazlaşyklylygy gaty ýokary.

Ult Ultrasonik datçigiň esasy materialy keramiki plastinka geçiriji, önüm keramiki plastinka akylly dizaýn shemasynyň radial ýygylygyny we galyňlygy ýygylygyny kabul edýär, soňra bolsa sürüjiniň uýgunlaşmagy we zolakly süzgüç uýgunlaşmasy, radial ýygylyk rezonans ýygylygy pes, ölçeg burçy uly, galyňlyk ýygylygynyň rezonans ýygylygy ýokary, aralaşmagy güýçli, ölçeg aralygy uzak we kiçi kör meýdanyň parametrleri göz öňünde tutulýar.

.

Çylşyrymly suwasty gurşawda ulanylýan mesele goşa ýygylykly köp şöhleli we adaptasiýa algoritminiň we Kalman süzgüçini gaýtadan işlemegiň akylly kombinasiýasy bilen çözülýär.Dürli ýygylyklaryň artykmaçlyklary, köp şöhleli akylly hereketlendiriji, iş reesimleriniň diwersifikasiýasy, güýji, burçy, signalyň hili sahnanyň üýtgemegine uýgunlaşyp biler.

Önümiň gurluşy we prosesi:

.Soňraky tehniki hyzmat, datçigi aýyrmak, ýönekeý işlemek, gurnamak we tehniki hyzmatyň okuw çykdajylaryny azaltmak üçin diňe hozy açmaly.

(2) önüm prosesi, geçiriji kontakt däl üýtgeýän tehnologiýany, ýapyk integral gurluşy ulanýar. Tutuş maşyn tozan we suw geçirmeýän dizaýny kabul edýär.Içerki zynjyr, gaplanan epoksi rezin ýelimini doly örtülen gorag ulanýar, suw geçirmeýän täsir IP68 derejesine ýetip biler.

Gözlegigaraşlylyweygtybarly funksiýa

Sensoryň ösüş prosesinde gözleg we barlag topary maglumatlaryň durnuklylygy, suw akymynyň täsiri, ýygylygy we öndürijiligi ýaly köp ölçegli parametrleri birnäçe gezek optimallaşdyrdy we gaýtalady.Sensoryň daşky gurşawa we iş şertlerine uýgunlaşmagyny has-da gowulandyrmak üçin howuz arassalaýjy robotyň hakyky iş şertleri bilen ýakyndan utgaşyp, köp ölçegli synaglar geçirildi.

Şol bir wagtyň özünde, Dianyingpu tehnologiýa haýran galmagyny dowam etdirdi, dizaýn we düzediş bilen deňeşdirilende, suwasty üýtgeýän datçigi ölçeg komponenti hökmünde öndürmek we kalibrlemek has möhümdir, sinhron suwasty üýtgeýän datçigiň synag we kalibrleme ulgamynyň doly toplumyny sinhron taýdan ösdürdi.

Synag we kalibrleme ulgamyna esaslanyp, datçik ýokary temperatura we ýokary çyglylygy saklamak, yssy we sowuk zarba synagy, duz sepmek synagy, UV çaltlaşdyrylan garrylyk synagy, ýalaňaç damja synagy, suwuk suwa çümdürmek synagy ýaly ygtybarlylyk synaglaryndan geçdi. , wakuum basyşy suw geçirmeýän synag, her prototip gaýtalamasynda geçirilýär.

Sensor robot korpusy bilen birleşdirilenden soň, robotyň hakyky iş gurşawy bilen bilelikde müňlerçe sagatlap synag edilýär.Köpçülikleýin önümçilikde bu datçigiň öndürijiligi 99% -den ýokary bolup, partiýa önümçiliginiň bazar tejribesi bilen tassyklandy.

Umygnanan L08 dowam edertäzelen

Suwasty üýtgeýän datçikleriň ösüş ýoluny gözden geçiriň: gözleg, integrasiýa, innowasiýa, barlamak.Her düwün, batyrgaý täzelik, gaty gözleg we tehnologiýa pudagynda baý güýç toplamakdyr.L08 kompaniýanyň suwasty ultrases ses beriş programmasynyň ilkinji önümidir.Kompaniýa, suwasty robotlaryň aşagyndaky päsgelçiliklerden gaça durmak we çuňňur gözleg esasynda has köp önüm öndürer.

Geljekde suwasty robotlary mahabatlandyrmak bilen, suwasty robotlary akylly duýmak üçin esasy goldaw hökmünde suwasty üýtgeýän datçikler, elbetde, suwasty robot pudagyna we pudagyna uly özgerişlikler getirer.


Iş wagty: Awgust-04-2023